Sidst opdateret: 03.05.2018

Læs venligst disse Servicevilkår omhyggeligt, før XpressU tages i brug.
Hvis du tilmelder dig XpressU på vegne af en virksomhed, vedgår du at du har bemyndigelse til dette.

Din adgang til og brug af, XpressU, er betinget af din accept og overholdelse af disse Servicevilkår samt vores håndtering af dataforordningen(GDPR)

Du kan også læse vores Privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Gældende Vilkår vil være tilgængelige på XpressUs hjemmeside. I tilfælde af ændringer bestræber vi os på at meddele dette ca 14 dage inden. Brug af XpressU efter en ændring af Vilkår udgør en accept af de ændrede Vilkår. Det er dit ansvar at holde dig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

1. Brug

1.1 Du får hermed en ikke-eksklusiv adgang til at anvende XpressU der stilles til rådighed online som “software as a service“. 

1.2 Du skal sikre, at XpressU ikke anvendes på en måde, som kan skade XpressUs omdømme, goodwill, eller som er i strid med lovgivningen.

1.3 Hver konto er knyttet til 1 bruger med 1 mailadresse. Det er ikke tilladt at dele sin konto med andre personer. XpressU kan kun være logget ind et sted med den pågældende email.

Beskyt dit kodeord og giv det ikke til andre.

Du må ikke

 • licensere
 • sælge
 • videresælge
 • overføre
 • overdrage
 • distribuere
 • give sikkerhed i eller på anden måde overføre rettigheder til XpressU, eller dele heraf.
 • kopiere
 • duplikere
 • Sende spam
 • Vedhæfte virus, eller anden skadelig software
 • Skabe falske profiler, eller udgive dig for at være en anden identitet
 • Gengive, ændre, skabe afledte værker af , foretage “reverse engineering” , eller dekompilere XpressU til kommercielle formål .

Ovenstående liste er eksempler. Der kan være tilfælde af skadelig brug af XpressU der ikke er nævnt på listen, hvorfor disse vil gælde på ligefod.
I tilfælde af brud på ovenstående, eller uforudset brug af XpressU, forbeholder vi os ret til suspendering af konto, eller Opsigelse af denne. Se punktet Opsigelse

1.4 Hvis din brug af XpressU ved simpel uagtsomhed resulterer i driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, der er opstået som følge af, kan vi ikke holdes ansvarlige

2. Ophavsret

2.1 Respekter ophavsretten. Upload kun materiale, som du selv har lavet, eller som du har tilladelse til at bruge.

2.2 Vi tillader ikke indhold, som på nogen måde promoverer eller tolererer vold mod enkeltpersoner eller grupper på baggrund af race eller etnisk herkomst, religion, handicap, køn, alder, nationalitet, veteranstatus eller seksuel orientering/kønsidentitet, eller hvis primære formål er at anspore til had på baggrund af disse særlige kendetegn. Dette kan være en hårfin balance, men hvis indholdets primære formål er at angribe en beskyttet gruppe, så overskrider det grænsen.

I tilfælde at vi skønner grænsen er overskredet, vil vi bede om fjernelse af indholdet. Efterleves dette krav ikke indenfor 72 timer, vil vi fjerne indholdet og evt suspendere konto

Husk: Når du deler med andre, så tænk over hvad du deler og hvordan det kan modtages

2.3 XpressU kan indeholde links til tredjeparts websteder eller tjenester.

XpressU har ingen kontrol over, og påtager sig intet ansvar for, indhold, fortrolighedspolitik eller praksis i enhver tredjeparts websteder eller tjenester. Du anerkender og accepterer, at XpressU ikke er ansvarlig eller erstatningspligtig, direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget af eller i forbindelse med, brug af tjenester via sådanne websteder.

Vi råder dig til at læse ,vilkår og betingelser og privatliv politikker af enhver tredjeparts websteder eller tjenester, som du besøger.

3. Adgang og Betingelser

3.1 Vi bestræber os på at XpressU er til rådighed 24 timer i døgnet.

Vi kan dog ikke holdes ansvarlig, hvis XpressU af grunde udenfor vores kontrol, ikke er tilgængelig til enhver tid eller i en periode. Eksempelvis strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser og lignende.

3.2  I disse tilfælde tilstræber vi at genskabe normal drift hurtigst muligt.

3.3  Planlagte afbrydelser i form af service vindue(https://en.wikipedia.org/wiki/Maintenance_window) vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til XpressU på andre tidspunkter, vil dette blive varslet forinden.

4. Kundedata

4.1 XpresU konverterer al data der uploades og gemmer ikke originale filer. Vi er ikke ansvarlig eller hæfter for: sletning, korrektion, destruktion, og / eller skade på data.

Derfor opbevar altid kopi af originalt materiale.

4.2 Vi forbeholder os ret til at træffe foranstaltninger, der anses for nødvendigt for at håndhæve og / eller sikre overholdelse af denne aftale. Yderligere kan der retmæssig være krav fra myndigheds side der kræver adgang eller udlevering af data

4.3  Du er dataansvarlig for personoplysninger og materiale du uploader og behandler i XpressU. Du ejer og kan frit disponere over disse data.

4.4 Du accepterer at skadesløsholde XpressU mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra din brug af XpressU

4.5 Vi forpligter os til at slette dine data 30 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og har ingen forpligtelser eller lovmæssige ret, til at opbevare data efter dette tidspunkt.
Se evt også vores Databehandleraftale(GDPR)

4.6 I ganske særlige tilfælde, hvor det efter vores vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, kan vi give tredjemand og myndigheder adgang til dine data. Dog kun i  overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning, i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

5.0 Ændringer

5.1 Vi foretager løbende servicering i form af opdateringer, forbedringer og ændringer af XpressU. Denne servicering  vil annonceres via email, hjemmeside sociale medier, eller direkte i XpressU. I tilfælde at vi skønner en opdatering er essentiel for sikkerheden, afvikling eller lign. opdateres XpressU uden varsel. Servicering kan i nogle tilfælde påvirke informationer og data uploadet til eller sendt af XpressU.

6.0 Betaling

6.1 Betaling vil automatisk blive fornyet inden for den betalingsplan der er valgt. Dette være månedligt/årligt.

6.2 Der faktureres forud for perioden og brug af XpressU.

6.3  Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

6.4  Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes en advarsel 7 dage efter fakturaens forfaldsdato.
Betales abonnementet fortsat ikke, sendes yderligere 7 dage senere advarsel 2.
Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter advarsel 2, spærres adgangen til XpressU. Adgangen til XpressU åbnes igen efter modtaget betaling af abonnement, samt et administrationsgebyr på DKK 250.-

7.0 Opsigelse

7.1 Vi kan opsige eller suspendere adgang til XpressU, uden forudgående varsel,hvis misligholdelse finder sted jvnf. Betingelserne. Der gives ingen refusion i disse tilfælde.

7.2 I tilfælde af bruger ønsker at opsige XpressU aftalen, vil opsigelse og standsning af betalingsplan ske ved udgangen af en betalingsperiode. Opsigelse foregår ved at sende en email til support@xpressu.dk senest 30 dage før periodens udløbsdato.

8.0 Tavshedspligt

8.1 Vi har tavshedspligt om alle informationer, vi måtte komme i besiddelse af vedrørende dig og din virksomhed.

8.2
Vi er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor vi er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

9.0 Hjælp og support

9.1 support.xpressu.dk kan du finde hjælp. Her kan du yderligere komme i kontakt med os via en chat.
Er vi ikke tilstede, bestræber vi os på at svare inden for normal kontortid eller senest inden for 1-2 dage. Her er weekend, helligdage m.m. ikke inkluderet.
Har du brug for ekstra support, bør du kontakte os på support@xpressu.dk

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår, bedes du kontakte os. eller sende en mail til support@xpressu.dk